Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية
FAALİYET ALANLARIMIZ
İcra İflas Hukuku

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Bursa icra avukatı ve iflas avukatı ekibiyle birlikte sizlere; senet karşılığı veya senetsiz alacakların tahsiline yönelik icra , ilamsız (adi) icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senedine dayalı icra takibi işlemleri başta olmak üzere icra hukuku işlemlerine ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Bursa iflas avukatı veya icra avukatı alanında hukuki destek için, bizle iletişime geçebilirsiniz.

İcra Hukuku Kapsamında Ortaya Çıkan İhtilaflar

İcra hukuku, borçlunun borcunu gerek zamanında ödememesi gerekse hiç ödememesi halinde, alacaklının talebi ile, icra ve iflas müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarının tespit edilerek alacağın İcra ve İflas Kanunu kapsamında tahsil edilmesini konu alır. İcra takipleri mahkeme kararının icrası şeklinde olabileceği gibi bir mahkeme kararı ile hüküm altına alınmayan alacakların da takibi mümkündür. Bu halde mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacaklar için ilamlı icra takibi, bir mahkeme kararı olmaması halinde ise ilamsız icra takibi ile alacağın tahsili temin edilir. İlamsız icra takipleri ise alacaklı ile borçlu arasında alacağı ispatlayan herhangi bir yazılı belge olup olmamasına göre de türlere ayrılır. Alacaklı ile borçlu arasında herhangi bir yazılı belge olmaması halinde de alacağın takibi mümkündür ve bu halde genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi uygulanır.

Alacaklı ile borçlu arasında düzenlenen bir kambiyo senedi mevcut ise bu halde kambiyo senetlerine mahsus ilamsız icra takibi yapılır. Bursa icra avukatı ekibimiz bunlar dışında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibi ve özellikle kira sözleşmeleri kapsamında sıkça ortaya çıkan tahliye sorunlarına yönelik olarak da kiralanan taşınmazların tahliyesine ilişkin icra takibi vasıtasıyla da kiracının tahliyesi temin edilir.

Bursa icra avukatı veya iflas avukatı alanında hukuki destek için, bizle iletişime geçebilirsiniz.

İcra ve İflas Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Bursa iflas avukatı ve icra avukatı ekibi olarak, İcra ve İflas Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

  • Alacağın öncelikle borçlu ile anlaşma sağlanarak tahsil edilmeye çalışılması,
  • Alacağın, borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi halinde, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatılması,
  • Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi,
  • Senede bağlı olmayan alacaklarda ilamsız takip davası açılması, alacağın hukuki yollarla ispatının sağlanması, takibin kesinleştirilerek borçlunun mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve alacağın tahsili,
  • İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması,
  • Alacak tahsilini gerçekleştirmek amacıyla borçlu hakkında iflas davası açılması ve takibi, alacağın iflas yoluyla tahsil edilmesi,
  • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi,

Bursa iflas avukatı veya icra avukatı alanında hukuki destek için, bizle iletişime geçebilirsiniz.

Bursa Avukat Ekibi
Kurt Hukuk ve Danışmanlık

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz müvekkillerimize yol göstermektedir. Sigorta hukuku, tazminat hukuku, şirketler hukuku, boşanma ve aile hukuku gibi birçok hukuki faaliyet alanlarında, problemleriniz ile alakalı daha fazla düşünmemek ve çözüme kavuşturmak istiyorsanız bırakın Kurt Hukuk Bursa avukat ekibimiz sizin adınıza  düşünsün!

OFİSLERİMİZ

Beşevler Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:265, B Blok, Kat:2, Daire:6, 16120 Nilüfer/Bursa

E-MAIL

iletisim@kurthukukdanismanlik.com

TELEFON

0532 237 16 34

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cumartesi: 08:00 - 19:00

SIKÇA SORULAN SORULAR

İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukukî korumadır. İhtiyati haciz bir ihtiyati tedbir değildir; ihtiyati hacizle ihtiyati tedbirin konusu, şartları ve sonuçları birbirinden tamamen farklıdır.

Sadece her ikisi de geçici hukukî koruma ana başlığı altında değerlendirilebilir. İhtiyati haciz para alacaklarına ilişkin bir geçici hukukî koruma olup kural olarak İcra ve İflâs Kanunu’nda (İİK m. 257 vd.) düzenlenmişken, ihtiyati tedbir para dışındaki mal, hak ve alacaklar için kabul edilmiş geçici hukukî korumadır ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir (HMK m. 389 vd.). Bu sebeple, zaman zaman uygulamada yapıldığı gibi, ihtiyati haciz yerine ihtiyati tedbir veya tersi bir kararın verilmesi tamamen yanlıştır, hukuka aykırıdır.

Bir borçlu hakkında haciz yapıldığı zaman, borçlunun olduğu düşünülen bir mala haciz konulur ve borçlu yahut bir başka üçüncü kişi o malın üçüncü kişiye ait olduğunu iddia ederse, bahse konu iddiaya hacizde istihkak iddiası ve söz konusu malın mülkiyetinin belirlenmesi için açılan davaya da istihkak davası denir. İcra İflas Kanunu madde 96 ve devamında düzenlemesinde yer alan hacizde istihkak davası uygulamada sıklıkla işletilen bir yoldur. Bir mal haczedilirken o malın üçüncü bir kişiye ait olduğu iddia edilirse haciz tutanağına bu durum yazılır ancak o mal yine de haczedilir. İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilirse yani istihkak prosedürü lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar.

Eğer bu prosedür sonunda malın borçluya ait olduğu anlaşılırsa, borçlunun diğer malları gibi o mal satılıp, satış bedelinden alacak karşılanır.

Kiracı kirasını ödemezse, kiraya veren, alacaklı sıfatı ile kiracısına karşı genel haciz yoluyla takip yapabilir. Ancak, genel haciz yoluyla takip, sadece kiracının kira bedelini ödemesini sağlayabilir. Bir de, yapılan bu takip kiracıya karşı haklı ihtar anlamına geleceği için, ileride açılabilecek tahliye davasında kullanılabilir. Şayet kiraya veren, yalnızca kira bedelinin tahsili amaçlamayıp aynı zamanda kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa, bu durumda kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanarak ilâmsız tahliye yoluna başvurmalıdır.

Bu takip yolunun temel aşamaları: Takip talebi, ödeme emrinin gönderilmesi, takibin kesinleşmesi, kira borcu için icra dairesinde haciz, satış, paranın ödenmesi; buna paralel olarak da tahliye için tahliye prosedürünün işletilmesi şeklindedir.

Danışma Talep Edin

Tecrübeli Avukatlar
ve Uzman Yaklaşımı

Hukukun zorlu ve karmaşık yollarında, uzmanlığımız ve tecrübemiz ile müvekkillerimize yol göstermekteyiz. Siz de hukuki probleminizle alakalı daha fazla düşünmek istemiyorsanız, bırakın avukatlarınız sizin adınıza çözüm için düşünsün.
DİĞER UZMANLIKLARIMIZ