Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

 

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARI İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
………………… (   ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         : …………… Belediye Başkanlığı

DAVA KONUSU             : Kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat talebidir

AÇIKLAMALAR             :

 

  • Davacı müvekkil, ……… ili, merkez ilçesi ……. mevkii, …… ada, …… parsel sayılı ….. m2’lik taşınmazın tamamının malikidir.

 

  • Söz konusu taşınmazın büyük bir kısmı yol yapımı sırasında davalı belediye tarafından kamulaştırma yapılmadan yola katılmış olup, kalan kısmı da imar açısından kullanılamaz durumdadır. Dava konusu taşınmaz şehir merkezine yakın, arsa talebinin yoğun olduğu bir yerde olup çevre yoluyla bağlantılı, elektrik, su ve altyapısı yapılmış, çevresinde sanayi sitelerinin de olduğu bir alanda kalmaktadır. Bu yüzden m2 fiyatı …. TL civarındadır.

 

  • Davacı müvekkil tarafından davalı idareye verilen dilekçe ile, söz konusu yerin kamulaştırılması ve bedellerinin kendilerine ödenmesi talep edildiği halde bugüne kadar herhangi bir işlem ve ödeme yapılmamıştır. Bu nedenle davacı müvekkil maliki bulunduğu taşınmaza yasaya aykırı olarak el atılması nedeniyle zarara uğramıştır.

 

  • Bu zararların tazmini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER      : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü delil

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebep ve gösterilen delillere göre;

 

  • Davamızın kabulü ile, fazlaya ait talep hakkımızın saklı tutulması kaydı ile …….. TL’nın el atma tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

 

  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine

 

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. ……../……./……..

         Davacı Vekili

                                                                   Av. İbrahim Yasin Kurt

                                     KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                                                  www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin