Türk English Français Русский العربية

Maluliyet Oranının Yeniden Tespiti ve Maluliyet Aylığı Bağlanması Davası Dilekçesi

Maluliyet Oranının Yeniden Tespiti ve Maluliyet Aylığı Bağlanması Davası Dilekçesi

İŞÇİNİN İŞ KAZASI GEÇİRMESİ SONRASINDA MALULİYET ORANININ YANLIŞ TESPİTİ NEDENİYLE MALULİYET AYLIĞI BAĞLANMAMASI ÜZERİNE MALULİYET ORANININ YENİDEN TESPİT EDİLEREK MALULİYET AYLIĞI BAĞLANMASI AMACIYLA AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇEMİZ  AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR 

  …………… (   ) İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                     KURT HUKUK LAW&CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         : SGK

KONU                            : Maluliyet Oranının Yeniden Tespiti Ve Maluliyet Aylığının Bağlanması Talebidir

AÇIKLAMALAR             :

1-) Davacı müvekkil …/…/… tarihinde ………….. adresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışmaya başlamıştır. Müvekkil, işe girmesinden itibaren …. sigorta sicil numarası ile sigortalanmış olup, … yıldır sigortalıdır.

2-) Davacı müvekkil …/ …/ … tarihinde geçirdiği iş kazasında, fabrikada bulunan ağır iş makinesinin üzerine düşmesi sonucu, çalışma gücünün 2/3’ünü kaybedecek derecede malul olmuştur. İş kazası tutanağı ekte sunulmuştur.

3-) Müvekkil, maluliyet aylığı bağlanması konusundaki talebini …./…/… tarihinde  kuruma bildirmiş, ancak kurum ./…/… tarihinde müvekkilin talebini ……………. Hastanesinin vermiş olduğu müvekkilin maluliyet oranının 1/3 olduğu şeklindeki …/…/… tarihli sağlık kurulu raporunu öne sürerek reddetmiştir.

4-) Oysaki müvekkil bu kaza sebebiyle çalışma gücünü tamamen kaybetmiş ve ekonomik bakımdan çok zor duruma düşmüş ve ailesine bakamaz duruma düşmüştür. Ayrıca bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin bilgi verecektir.

5-) Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilin maluliyet oranının yeniden ve doğru bir şekilde tespit edilerek, …/…/… tarihi itibariyle maluliyet aylığına hak kazandığının tespiti ve aksi yöndeki Kurum işleminin iptaline karar verilmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER               : 5510 S. K. m. 25, 26, 27, 6100 S. K. m. 119, 506 S. K. m. 53, 54, 55, Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma                                                             Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği m. 5, 12, 13, 14, 15

HUKUKİ DELİLLER                : İş Kazası Tutanağı, İşyeri Kayıtları, ../…/… tarihli ….. Müdürlüğü’nün Red yazısı, Sigorta Dosyası, Sigorta Kayıtları, Sağlık Kurulu Raporu, Tanık.

SONUÇ VE TALEP                   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilin geçirdiği kaza sonucu maluliyet oranının yeniden tespit edilmesine, tespitin yapılmasından sonra aksi yöndeki Kurum işleminin iptaline karar verilerek müvekkile …/…/… tarihinden itibaren maluliyet aylığı bağlanmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten arz ve  talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av. İbrahim Yasin Kurt

                                     KURT HUKUK LAW&CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

 

Dosyayı İndir (PDF)

Danışman Talep Edin