Türk English Français Русский العربية

Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi

Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi

 

TAPU İPTAL VE TESCİL TALEBİYLE AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
ihtiyati tedbir taleplidir

 

 

 

………………… (    )  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                        :

VEKİLİ                          :   Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALILAR                  : 1

2-

DAVA                            : Tapu İptali ve Tescili Talebidir

AÇIKLAMALAR             :

 

  • Davacı müvekkil ile davalılar kardeştirler. Davalılar …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki tüm hak ve hisselerini taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile müvekkile devretmişler ve satış bedelini almışlardır.

 

  • Davalılar ……………… Noteri tarafından düzenlenen ……/……/….. tarih ve ……. yevmiye nolu Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile, …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki hisselerini bedelini de peşin alarak müvekkile satışını yapmışlardır.

 

  • Satıcı olan davalılara alacakları ödenmiş ve taşınmazdaki zilyedlik müvekkile teslim edilmiştir. Ancak, anılan taşınmazdaki davalıların hisseleri satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesinden bu güne kadar müvekkile devredilmemiştir. Bu nedenle dava konusu taşınmazdaki satış vaadi sözleşmesinde satıcı olarak yer alan davalıların adına kayıtlı olan hisselerin iptali ile müvekkil adına tapuya tesciline, bu mümkün olmadığı takdirde satış vaadine konu taşınmazların rayiç bedelinin tespit edilerek müvekkilime ödenmesi için huzurdaki davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

 

  • Ayrıca, dava konusu taşınmazda davalıların hisselerinin 3. Kişilere devretme olasılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle dava konusu taşınmaz üzerine davalıların hisselerinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına ya da davalıdır şerhi konulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER     : TBK, HMK ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER                     : Tapu kaydı, Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, banka kayıtları, bilirkişi raporu ve her türlü yasal delil

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenler ile;

 

  • Davalılar üzerine kayıtlı yukarıda açık tarifi verilen tapu kaydının iptaline ve davacı müvekkil lehine tesciline,
  • Müvekkilin ileride telafisi imkansız mağduriyeti söz konusu olabileceğinden dava sonucuna kadar gayri menkul üzerine ihtiyati tedbir koyulmasına,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına,

 

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. ……/……/……

 

        Davacı Vekili

                                                                   Av. İbrahim Yasin Kurt

                                     KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                                                  www.kurthukukdanismanlik.com

 

 

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin