Türk English Français Русский العربية

İcra Müdürlüğünün İşlemini Şikayet Dilekçesi

İcra Müdürlüğünün İşlemini Şikayet Dilekçesi

 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN ŞİKAYET EDİLMESİNE YÖNELİK ÖRNEK ŞİKAYET DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
………….… (    )  İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                             

İCRA DOSYA NO               : ……… İcra Müdürlüğü ……/…… Esas

DAVACI (ŞİKAYET EDEN):

VEKİLİ                              : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                          KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                          www.kurthukukdanismanlik.com

 

DAVALI (BORÇLU)           :

KONU                                : Şikayetimizin kabul edilerek …. … İcra Müdürlüğü’nün …/…/…

                                          tarihli yazısına konu işlemin kaldırılması veya düzeltilmesi talebidir

AÇIKLAMALAR                  :

 

1-) Borçlu …… hakkında yaptığımız ilamlı takip sonucunda …/…/… tarihinde borçluya ödeme emri tebliğ edilmiş, bir yıllık süre içerisinde tarafımızca haciz isteminde bulunulmuş ve borçluya ait taşınmazın tapu kaydına haciz konulmuştur.

2-) Yasaca öngörülen zamanda satış istememiş olmamız nedeniyle haciz …/…/… tarihinde kalkmış, haczin yeniden uygulanması talebiyle … … İcra Müdürlüğü’ne yaptığımız başvuru üzerine borçluya yenileme tebliğ etmemiz ve yenileme harcı yatırmamız gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.

3-) 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nun 78. Maddesinde yer alan “Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir. Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz. Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir. Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vuku bulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.” hükmü gereği yenileme harcını ilamsız takipler açısından öngörmüş, ilama dayalı takiplerde yenileme için yeniden harç alınması gerektiğine dair bir hüküm getirilmemiştir.

4-) Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle … … İcra Müdürlüğü’nün …/…/… tarihli yazısına konu işleminin düzeltilmesi amacıyla işbu şikayette bulunma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER               : 2004 S. K. m. 4, 16, 78 ; 6100 S. K. m. 1, 5, 6.

HUKUKİ DELİLLER                : ….… İcra Müdürlüğü’nün …./…. E. Sayılı dosyası ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM                   :  Yukarıda açıkladığımız nedenlerle … … İcra Müdürlüğü’nün yasaya aykırı vermiş olduğu yenileme harcı alınmasına ilişkin kararı hakkındaki şikayetimizin kabulüne, işlemin kaldırılmasına veya düzeltilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…..

                                                                                                                                Şikayet Eden Vekili

                                                                                                                  Av. İbrahim Yasin Kurt

                                                                                       KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                                                                                            www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin