Türk English Français Русский العربية

İş Kazası Nedeniyle Bedensel Zararlar Tazminatı Davası Dilekçesi

İş Kazası Nedeniyle Bedensel Zararlar Tazminatı Davası Dilekçesi

İŞ KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN BEDENSEL ZARARLARIN TAZMİNİ AMACIYLA AÇILABİLECEK DAVA İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR 

 

………………… (   ) İŞ  MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

KONU                            : İş kazası nedeniyle meydana gelen bedensel zararın tazmini talebidir

AÇIKLAMALAR             :

 

  • Davacı müvekkil, davalıya ait işyerinde çalışırken, ../../…. tarihinde geçirmiş olduğu iş kazasında sakatlanmış ve % 10 oranında meslekte kazanma gücünü yitirerek sakat kalmıştır.

 

  • Bahse konu kazanın oluşumunda  İş Yasası m.73 v.d. maddeleri ile  ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün emredici hükümlerine aykırı davranmış olmakla ve işyerinde alınması gerekli önlemlerin alınmamış olması nedeniyle davalı işveren % 100 oranında kusurlu bulunmaktadır.

 

  • Kazalı işçinin sakatlığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü kayıp oranı ve efor kaybı için maddi;  çektiği ve yaşamı boyunca çekmeye devam edeceği elem ve ızdıraba dayalı olarak ta manevi tazminat talep etme gereği doğmuştur.

 

 

DELİLER                   : İşyeri özlük dosyası, yıllar itibariyle ay ay ücret durumuna ve gelire ilişkin belgeler, S.S.K’dan (…………. sigorta sicil numaralı işçinin iş kazası tahkikat dosyası ve evrakları ile sağlanan yardımlar ve geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin belgeler ), sakatlık oranı ve sakatlık oranına ilişkin belgeler, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve sair yasal deliller.

 

HUKUK SEBEPLER    : 4857 S.K, TBK, HMK ve her türlü ilgili sair mevzuat.

 

TALEP SONUCU   : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  • sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, ………..-TL maddi, ……… TL manevi tazminatın iş kazası tarihi olan ../../…. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. ../../….

 

 

Davacı Vekili

                                                                   Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                                                  www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin