Türk English Français Русский العربية

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Dilekçesi

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Dilekçesi

 

MİRAS NEDENİYLE İHTİYADİ TEDBİR TALEPLİ İSTİHKAK DAVALARI İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
İhtiyati Tedbir Taleplidir

 

 

……………… (   ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         :

DAVA KONUSU             : Miras sebebiyle istihkak davasıdır

AÇIKLAMALAR             :

  • …….. ili, ……… ilçesi, ……… cilt, ….. hane, …… sıra numarasında kayıtlı bulunan ve davalıların babası olan müteveffa ……………… tarihinde vefat etmiştir.
  • Müteveffa, davacı müvekkil’e, …………….. tarihli ekte sunulan vasiyetname ile tapunun …… ada, …….. parsel numarasında kayıtlı taşınmazı vasiyet etmiştir.
  • Ancak davalı olan murisin mirasçıları adı geçen taşınmazı ellerinde bulundurmakta olup, vasiyetten haberdar olmalarına rağmen bunu vermemekte direnmektedirler.
  • Bu nedenle mezkur taşınmazın tapu kaydı ve zilyetliğinin devri için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.
  • Ayrıca taşınmazın devrinin engellenmesi için tapu kaydına tedbir konulmasını da talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER      : TMK, HMUK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Tapu kaydı, vasiyetname örneği ve her tür delil.

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebep ve gösterilen delillere göre;

 

  • Davanın kabulü ile, tapunun ……. ada, …….. parsel numarasında kayıtlı taşınmazın mülkiyetinin davacıya verilmesine,
  • Taşınmazın devrinin engellenmesi için tapu kaydına tedbir konulmasına,
  • Mahkeme masraf ve vekalet ücretlerinin davalılara yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. ……../……./…….

 

Davacı Vekili

Av. İbrahim Yasin Kurt

                                      KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                      www.kurthukukdanismanlik.com

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin