Türk English Français Русский العربية

Tapulu Arazimden Yol Geçiyor, Ne Yapmalıyım?

Tapulu Arazimden Yol Geçiyor, Ne Yapmalıyım?

Özel Mülkiyetimdeki Arazimden Yol Geçiyor, Ne Yapmalıyım?

Özel mülkiyete konu olan bir taşınmazın tamamı veya bir kısmı herhangi bir kamu hizmeti için kullanılacaksa bu taşınmazın kamulaştırılması gerekmektedir. Ancak uygulamada bazen kamulaştırma işlemi yapılmaksızın kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar kamu işi için kullanılmaktadır. Bu durumun ise en yaygın örneği yol yapım işlerinde görülmektedir. Zaman zaman ulusal haberlere de konu olduğu üzere arsasından yol geçen kişi, “burası özel mülktür, yol değildir, girilmez” gibi yazılar asarak veya yolun kendi kısmını çeşitli yöntemler ile kapatarak geçişlere engel olmaya çalışmaktadır. Ancak bu tarz eylemler maalesef olayın çözümü adına faydalı hareketler değildir. Açıkladığımız gibi bir durumla karşılaşan kişi, hakkını, hem kendisini yoracak, hem faydalı olmayacak, hem de diğer vatandaşlara olumsuz yansıyacak yolu kapatma gibi tepkiler vererek değil; uzman bir tazminat avukatı ile başvuracağı hukuki yollarla araması çok daha mantıklı ve yararlı olacaktır.

Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bursa tazminat avukatı olarak hukuki destek ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçerek uzman Avukat kadromuzdan hukuki destek alabileceğinizi belirtmek isteriz.

Kamulaştırmasız El Atma Nedir?

Kamulaştırmasız el atma, idarenin, bir kişiye ait taşınmazı bilerek veya bilmeyerek kamulaştırmaya ilişkin usul ve kurallarına uymaksızın ve bir bedel ödemeksizin işgal ederek kamu hizmetine tahsis etmesi şeklinde ifade edilebilir.

Yukarıda da kısaca değinildiği üzere idare, eğer özel bir kişinin mülkiyetinde olan bir taşınmazı herhangi bir kamu işinde kullanmak istiyorsa, bu taşınmazı kamulaştırması ve o kişiye de kamulaştırma bedelini ödemesi gerekmektedir. İdare bu usule uymadan özel kişinin mülkiyetindeki bir taşınmazı kullanırsa o taşınmaza kamulaştırmasız el atmış olur.

Kamulaştırmasız El Atma Şekilleri Nelerdir?

Kamulaştırmasız el atma olayı karşımıza fiili el atma ve hukuki el atma olarak iki farklı şekilde çıkmaktadır.  Bu kavramları da kısaca açıklayalım:

  • Fiili El Atma

Aslında buraya kadar anlatılan durum fiili el atma durumudur. Yani, bir kamu kurumunun herhangi bir kamulaştırma yapmaksızın, bir taşınmazı fiilen kısmen veya tamamen kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca özgülemesi, bir yapı inşa etmesi veya sahip olduğu kamu gücünü kullanarak hak sahibi kişinin mülkiyet hakkını engelleyici her fiili davranış da fiili el atma manasına gelir. İdarenin bu eylemi haksız fiil niteliğindedir. Bu nedenle yapılacak yargılamalar adli yargının görev alanına girmektedir.

  • Hukuki El Atma

İdarenin, idari bir işlem sonucunda gerçekleştirdiği idari eylemine ise hukuki el atma denir. Belediyeler tarafından yapılan imar planlarının fiili olarak uygulanmaması ve fiili kamulaştırma yapılmaması sonucunda ilgililerin taşınmazlarına müdahale edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu müdahaleye yapılacak itirazlar bir idari işlem veya eylemin iptali hakkında olduğundan, yapılacak yargılamalar idari yargının görev alanına girmektedir. Bu durumda, uyuşmazlık bakımından görevli mahkeme İdare Mahkemeleri olacaktır.

Bu anlatımlardan şu sonucu çıkarmak mümkündür. Bir kamu kurumunun taşınmazı kamulaştırarak imar planında park olarak düzenlemesi hukuki el atmayken iş makinaları getirerek söz konusu parkın inşasına başlaması fiili el atmadır.

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası

Buraya kadar anlattığımız konuların ardından artık kamulaştırmasız el atma durumlarında ne yapılması gerektiği sorusunun cevabına geçebiliriz. İdarenin kamulaştırma yapmadan kullandığı taşınmazının işgal edilmesi nedeni ile mağdur olan kişi asliye hukuk mahkemesinde dava açarak hakkını alabilecektir. Bu dava bir nevi kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazın bedelinin tespiti davasıdır. Yargılama aşamasında, mahkeme keşif yapacak ve olayla alakalı bilirkişi raporu alacaktır. Bu raporda  el atılan taşınmazın el atma tarihindeki nitelikleri göz önüne alınarak davanın açıldığı tarihteki değeri tespit edilecektir.

 

İdarenin Haksız Kullanım Süresi İçin Kira Bedeli İstenebilir mi?

Taşınmazına idare tarafından el atılan kişi yukarıda açıklandığı üzere taşınmazının bedelinin tazminini talep ederken aynı zamanda taşınmazının kullanılmasından kaynaklanan haksız işgal bedeli olarak ecrimisil talebinde de bulunabilir. Ancak bu talep kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davasının açılma tarihinden geriye dönük 5 yıllık dönem için talep edilebilir.  Daha uzun bir süre için istenemez.

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Taşınmazlarına kamulaştırmasız fiili veya hukuki el atılan kişilerin mülkiyet haklarının ihlali söz konusu olduğundan, kamulaştırmasız el atma davaları süreye tabi değildir. Kamulaştırılmaksızın taşınmazına el konulan kişiler, her zaman yargı yoluna başvurabilirler.

Bursa’da birçok vatandaş “arsamdan yol geçiyor veya tarlamdan sulama kanalı geçiyor, arsamdan yol geçme parasını alabilir miyim” şeklinde sorular yöneltmektedir. Bu durumda Bursa’da tazminat hukuku alanında çalışmaları olan bir avukata danışmakta fayda vardır. Dava Bursa’da açılacağı için Bursa’da avukata danışmak daha lehinize olur.

Bursa tazminat avukatı hukuki destek ihtiyaçlarınız için Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hizmetinizdeyiz!

 

Danışman Talep Edin