Türk EnglishFrançaisРусскийالعربية

Kişisel Veri Nedir, Nasıl Korunur?

Kişisel Veri Nedir, Nasıl Korunur?

Kişisel Veri Nedir?

Günlük hayatımızda hergün gerek devlet kurumlarına gerekse de özel kuruluşlara çeşitli başvurular yapıyor ve kişisel bilgilerimizi bu kurum ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. Dolayısıyla hem kamu Karumları hem de özel kuruluşlar binlerce hatta milyonlarca kişinin kişisel verilerine ulaşabilmektedirler. Teknolojinin ve özellikle internetin hayatımızda çok daha fazla yer alması ile birlikte kişisel verilerimizin güvenliği konusu son derece önemli hale gelmiştir. İşte bu ve benzeri nedenlerden dolayı kişisel verilerin korunması ile ilgili özel olarak düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07/04/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kurt Hukuk Bursa kvkk avukatı olarak; hukuki destek ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçerek uzman Avukat kadromuzdan hukuki destek alabileceğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel veri kavramı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3/d maddesinde “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Burada her türlü bilgiden sadece kişinin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir.

Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmemiştir. Bu nedenle her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür. Örnek verecek olursak; gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri, parmak izleri, sağlık vb. bilgiler de kişisel veri olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla karşılaşılacak olayın somut özelliklerine göre kişisel veri türleri de artırılabilir.

Genel nitelikli kişisel veriler yukarıda açıklandığı üzere kanunda sınırlı olarak sayılmamakla birlikte özel nitelikli kişisel veriler kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel Veriler Nasıl Korunur?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri işleyen kurumların uyması gereken kuralları düzenleyerek bu kurumlara birtakım yükümlülükler getirmiştir. 6698 sayılı kanunun 4. Maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Kişisel verileri işlenmesinde en önemli kurallardan birisi de kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek olmasıdır. Bu durumun sınırlı şartlar altında kanunda sayılan belli istisnaları mevcuttur. Bu şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin işlendiği kurumlarda bu verilerin güvenliği ile ilgili bir veri sorumlusu atanması gerekmektedir. Veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Kişisel Veriler İle İlgili Suçlar Ve Cezaları

Kişisel veriler ile ilgili suçlar TCK’nın 135 ile 140. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddelerde kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden kişilere ciddi yaptırımlar getirilmiştir. Örneğin Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan  üç yıla kadar hapis cezası verilir. Ancak eğer hukuka aykırı olarak kaydedilen kişisel verilerin özel nitelikli veri olması halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bunun yanında kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bursa kvkk avukatı ile hukuki destek ihtiyaçlarınız için Kurt Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hizmetinizdeyiz!

 

 

Danışman Talep Edin