Türk English Français Русский العربية

İcra Memurunun Kusurlu İşlemi Yüzünden Uğranılan Maddi Zararın Tazmini Davası Dilekçesi

İcra Memurunun Kusurlu İşlemi Yüzünden Uğranılan Maddi Zararın Tazmini Davası Dilekçesi

 

İCRA MEMURUNUN KUSURLU İŞLEMİ NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ İLE AÇILACAK DAVALAR İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR
………..… (   ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. İbrahim Yasin Kurt

                                       KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                       www.kurthukukdanismanlik.com

DAVALI                         : Adalet Bakanlığı

DAVA KONUSU             : ….… İcra Müdürlüğü’nün …/… E. Numaralı İcra Dosyasında İcra Memurunun Kusurlu İşlemi Yüzünden Uğranılan Maddi Zararın Tazmini Talebidir

 

AÇIKLAMALAR             :

 

1-) Davacı müvekkil, borçlu …….’den ……-TL alacaklı bulunmasından dolayı borçlu adına … ili … ilçesi … mevkii … ada … pafta … parselde kayıtlı bulunan taşınmazda, müvekkil lehine borcun teminatı olarak …/…/… tarihinde ……-TL üzerinden ipotek tesis edilmiştir.

 

2-) Yine aynı borçlunun ……….. isimli kişiye olan ………..-TL borcu için ….……. İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi yapılarak müvekkil lehine ipotek tesis edilen taşınmaz üzerine …/…/… tarihinde haciz konulmuş ve …/…/…. tarihinde tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmadan taşınmazın satışı yapılmıştır.

 

3-) Söz konusu işlemleri gerçekleştiren icra memuru …….., satış için yaptığı ilanda ipotek kaydını belirtmemiş, müvekkile satış ilanını ve mükellefiyet listesini tebliğ etmemiş ve de ihale bedeli, rüçhanlı ipotek alacağını karşılamadığı halde ihaleyi yaparak ihale bedeli olan …..-TL’ yi de alacaklıya ödemiş ve ihale işlemi aşamalardan geçerek kesinleşmiştir. Yapılan bu işlemlerde icra memurunun açık kusurlu olduğu ortadadır.

4-) İcra memurunun gerekli özen ve dikkati göstermeden yaptığı kusurlu işlemleri yüzünden müvekkilin uğradığı zarar miktarı olan ……-TL’nin tazminen tahsilini sağlamak amacıyla iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER     : Anayasa m. 129, 2004 S. K. m. 5, 6, 7, 657 S. K. m. 12, 13, 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6, 16 ve ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER       : …/ …/ … tarihli ipotek kaydı, …. … İcra Dairesi …/… Esas

numaralı icra takibi dosyası, Haciz tutanağı, …/ …/ … tarihli

satış işlemi, Satış ilanı, Mükellefiyetler listesi

 

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle icra memurunun kusurlu işlemi yüzünden müvekkilin uğradığı zarar miktarı olan …….. -TL ve olay tarihinden itibaren hesaplanacak …. faizi ile birlikte olmak üzere toplam ..…..-TL’ nin davalılardan tahsiline karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. …/…/…

 

 

Davacı Vekili

Av. İbrahim Yasin Kurt

                                     KURT HUKUK LAW & CONSULTANCY – 0532 237 16 34

                                                                  www.kurthukukdanismanlik.com                                                                                                                                     

Dilekçeyi İndir (PDF)

Danışman Talep Edin